Jesteś w:  Akty prawne
Akty prawne

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE CMENTARZY i CHOWANIA ZMARŁYCH

Karty zgonu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U.2001.153.1782 z dnia 28 grudnia 2001 r.). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011531782).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz.U.2007.1.9 z dnia 20.01.2007 roku). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070010009.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami zmarłych na te choroby (Dz.U.2001.152.1742). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011521742).

Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U.01.153.1783 z 28 grudnia 2001 roku). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011531783).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U.2007.1.10 z dnia 5 stycznia 2007 roku). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070010010.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. 2004.16.165) – utraciło moc. Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040160165.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności Dz.U.08.131.836, (na podstawie Lex Omega).

Przewóz zwłok

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.07 249.1866 z 18 stycznia 2008 roku. Rozporządzenie weszło w życie 2 stycznia 2008 r.). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072491866.

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 września 1960 r. w sprawie wytycznych o przewożeniu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych (M.P.60.82.273). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19600820373.

Zasiłki pogrzebowe
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemców ze środków budżetu państwa (Dz. U. 08.91.574 z dnia 20 maja 2008 r., weszło w życie z dniem 29.05.2008 roku). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080910574.


Kwoty aktualnie obowiązujących zasiłków pogrzebowych podawane są w komunikatach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczanych w Monitorze Polskim.


Zakładanie cmentarzy
Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 maja 1964 roku w sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania cmentarzy komunalnych (Dziennik Budownictwa Dziennik Urzędowy Nr 11 z dnia 4 czerwca 1964 roku poz. 34) - anulowane Dz. Urzędowy Min. A.GT i Oś. 2/75/3 poz.35 - nieaktualne.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 lipca 1959r. w sprawie warunków odstępowania gruntów państwowych na zakładanie i rozszerzanie cmentarzy (Dz. U.59.46.284) - nieobowiązujący.Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19590460284.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 59.52.315 z dnia 16 września 1959r.). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19590520315.

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 roku w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg zmarłych oraz chowania zmarłych (Dz. U.72.47.299 z dnia 22 listopada 1972 roku). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19720470299.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U.08.48.284 z 21 marca 2008 roku). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080480284.

Cmentarze, ewidencja grobów

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych o cmentarzach.
(Dz. U. 59.11.62) (tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19590110062.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października 1972 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.72. 47.298 z dnia 22 listopada 1972 roku). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19720470298.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.97.126.805). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971260805.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.00.23.295). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000230295.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity według stanu na 25.06.2007 roku uwzględniający zmiany Dz.U.00.120.1268 art.4; Dz.U.02.113.984 art. 30; Dz.U.03.80.717 art. 68 ; Dz. U.03.162.1568 art. 121; Dz. U.06.220.1600 art.19 ) – opublikowany Lex OMEGA 21/2007, (tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19590110062.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku w sprawie prowadzenia ewidencji grobów w w/w rozporządzeniu zostały wprowadzone zmiany rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 roku. (Dz.U.01.90.1013) (tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010901013.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ewidencji grobów (Dz. U.03.141.1370 z dnia 13 sierpnia 2003 roku.) (tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031411370.


Cmentarze wojenne
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
(Dz. U.33.39.311 ; Dz.U.59.11.62; Dz. U.98.106.668). Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1041. Opublikowane przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19330390311 i http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061441041.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 roku o grobach i cmentarzach wojennych – tekst pierwotny (Dz. U.36.85.595) (tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19360850595.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, art.1- zmiany w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.05.175.1462 / Weszła w życie 1 stycznia 2006 r.). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051751462.

Ochrona grobów ofiar wojen, przemocy totalitarnej oraz represji

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej, podpisana w Warszawie dnia 8 grudnia 2003r (M.P.05.55.749). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20050550750.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 roku (Dz. U.97.32.185). Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970320185.


 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni